• Spółka realizuje projekt „Rest and learn”, nr projektu POPW.01.03.02-28-0005/20, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 • O NAS


  Sea Development jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w 2008 roku.
  Misją Sea Development jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, zachowanie zasobów naturalnych, równość szans dla wszystkich i poprawa jakości życia.

  Celem Spółki jest:

  • Rozwój naukowo-techniczny w obszarach gospodarczych i społecznych
  • Prowadzenie działań innowacyjnych, w szczególności w obszarze zdrowia, turystyki, ekologii
  • Wspieranie działań rozwoju społecznego i gospodarczego uwzględniającego starzenie się społeczeństwa, zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych
  • Działanie na rzecz zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej i rozwoju sportu
  • Działanie na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym
  • Wspieranie edukacji, w szczególności edukacji ustawicznej
  • Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy, wspieranie rozwoju technologii informatycznych
  • Wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MSP
  • Wspieranie aktywizacji rynku pracy
  • Wspieranie rozwoju regionalnego, zachowanie dziedzictwa kultury i sztuki.

  Zgodnie ze statutem Spółki, zysk w całości jest przeznaczany na realizację ww celów. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za połączenie efektywności dzisiejszych działań z jednoczesnym stwarzaniem szans i możliwości dla przyszłych pokoleń.

 • Aktualnosci


  Uzyskanie subwencji finansowej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”
  Zmiana terminu realizacji projektu pn. „Inteligentny System Zarządzania Energią Poligeneracyjnych Źródeł Rozproszonych Skali Mikro z Wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji w Procesach Samouczenia Maszynowego” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Informujemy, iż w związku z pandemią Koronawirusa wywyołującego chorobę COVID-19 zmianie uległ termin realizacji projektu pn. „Inteligentny System Zarządzania Energią Poligeneracyjnych Źródeł Rozproszonych Skali Mikro z Wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji w Procesach Samouczenia Maszynowegodofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Realizacja projektu została wydłużona o rok tj. do 30.06.2021 r.
  Projekt pn. „Inteligentny System Zarządzania Energią Poligeneracyjnych Źródeł Rozproszonych Skali Mikro z Wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji w Procesach Samouczenia Maszynowego” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Informujemy, iż w dn. 16.04.2019 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Inteligentny System Zarządzania Energią Poligeneracyjnych Źródeł Rozproszonych Skali Mikro z Wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji w Procesach Samouczenia Maszynowegodofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których wyniki będą służyły do opracowania i wdrożenia do działalności gospodarczej Wnioskodawcy nowego procesu dzięki stworzeniu Inteligentnego Systemu Zarządzania Energią– samouczącego się systemu (w oparciu o technologię sztucznej inteligencji) służącego optymalizacji produkcji i wykorzystania energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

  W wyniku projektu zostanie pozyskana nowa, unikalna wiedza na temat tworzenia i optymalizacji inteligentnych systemów energetycznych o zasięgu lokalnym. Układ będzie badany dla zastosowań w energetyce rozproszonej, w tym w szczególności wdrażającej wysokosprawna kogenerację/ trigenerację i OZE.

  Na podstawie badań zostanie opracowany samouczący się system optymalizujący procesy regulacji i zarządzanie przepływem energii w mikrosieci obiektu z uwzględnieniem ograniczeń technicznych, warunków środowiskowych i wymagań odnośnie komfortu użytkowników obiektu. Realizacja projektu umożliwi stworzenie innowacyjnego procesu zarządzania całkowitą energią (Energia elektryczna, ciepło i chłód) systemów poligeneracyjnych w skali mikro (jedno przedsiębiorstwo/ miniklaster) podnosząc tym w sposób istotny efektywność energetyczną i ekonomiczną organizacji.

  Termin realizacji projektu: 30 czerwiec 2020 r.

  Wartość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 604 414 PLN
  Konferencja "Możliwość poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i gminach. Fundusze mechanizmu norweskiego w ramach EOG na rzecz wspierania energetyki rozproszonej"

  Sea Development Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na konferencję, która odbędzie się 27-28 kwietnia 2017r. w Hotelu Baltic Plaza****mediSPA&fit ul. Plażowa 1 w Kołobrzegu.

  Zaproszenie: Pobierz
  Program Konferencji: Pobierz
  Formularz zgłoszenia: Pobierz

 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


  Zrównoważony rozwój wymaga zabezpieczenia zdolności Ziemi do podtrzymywania życia w jego różnorodnych formach. Dotyczy to kwestii ochrony środowiska naturalnego, równości społecznej oraz jakości życia, różnorodności kulturowej oraz dynamicznej, rentownej gospodarki zapewniającej zatrudnienie i dobrobyt dla wszystkich.

  Nasza organizacja wyróżnia trzy kluczowe cele: dobrobyt gospodarczy; równość i spójność społeczną oraz ochronę środowiska.

  Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju jest wynikiem długofalowej strategii Sea Development i opiera się na zasadach dialogu społecznego oraz poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla naszego otoczenia: klientów, pracowników, środowiska naturalnego, a także społeczności lokalnej, w której żyjemy i pracujemy. Włączenie społecznej odpowiedzialności biznesu do strategii i codziennych działań Sea Development stanowi odpowiedź na wyzwania środowiskowe powiązane z kwestiami społecznymi i ekonomicznymi.

  Staramy się aby wszyscy pracownicy byli zaangażowani w doskonalenie usług i działań w taki sposób, by ograniczyć ich wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie zachować efektywność finansową.

  Działając na rzecz rozwoju zrównoważonego, Sea Development bierze odpowiedzialność za taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia będą zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

 • TURYSTYKA


  Turystyka jest działalnością, która ma znamienny wpływ na zrównoważony rozwój. Po części wiąże się to z rozmiarem sektora turystycznego i jego wpływem na gospodarkę .Turystyka, bezpośrednio i pośrednio, stanowi około 10% europejskiego PKB oraz zapewnia 20 milionów miejsc pracy.

  Równie istotny dla zrównoważonego rozwoju jest szczególny związek turystyki, w porównaniu z innymi dziedzinami gospodarki, ze środowiskiem naturalnym i społeczeństwem. Jest on spowodowany wyjątkową zależnością turystyki od dobrej jakości środowiska, różnorodności kulturowej oraz społecznej interakcji, poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu. Z drugiej strony, źle planowana lub nadmiernie rozwijana turystyka może przyczyniać się do niszczenia tych szczególnych jakości, które mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju.

  Sea Development działa na rzecz takich wyzwań w turystyce jak: zmniejszenie sezonowości popytu, poprawa jakości zatrudnienia w turystyce, utrzymanie i podniesienie dobrobytu społeczności lokalnych oraz jakości życia w obliczu zmian; ograniczenie wykorzystania zasobów i produkcji odpadów; ochrona i nadawanie wartości dziedzictwu przyrodniczemu i kulturowemu.

 • ZDROWY STYL ŻYCIA


  W najnowszych dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie określane jest jako jeden z głównych zasobów gospodarki narodowej każdego kraju, który determinuje rozwój i rozkwit zarówno jednostek jak i całego społeczeństwa w kategoriach ekonomicznych i kulturowych.

  Powstają ciągle nowe zagrożenia środowiskowe związane np. z rozwojem i zmianami w przemyśle, technologią rolnictwa i produkcji żywności, zanieczyszczeniem wody i powietrza, wszelkiego rodzaju radiacjami, zmianami wywołanymi przez działania człowieka w obrębie lokalnych biosystemów czy też wreszcie zmianą trybu życia (w tym sposobów spędzania czasu) z uwagi na rozwój techniki i intensywny rozwój nauk przyrodniczych, chemicznych i biologicznych powodujący powstawanie nowych substancji i środków chemicznych, ulepszaczy lub konserwantów.

  Ze względu na postępującą degradację środowiska naturalnego, rozwijanie świadomości i kształtowanie postaw proekologicznych powiązane powinno być z naszym życiem codziennym. Od stanu naszego środowiska naturalnego zależy przecież bezpośrednio nasz stan zdrowia. Sea Development poprzez projekty ekologiczne, w szczególności w obszarze edukacji młodego pokolenia włącza się aktywnie w realizację polskiego programu ukierunkowanego na promocję zdrowia i edukację zdrowotną.

  Pełną ofertę znajdą Państwo na stronie BalticPlaza.eu

 • Każde społeczeństwo, które chce aktywnie promować zdrowie jednostek musi dołożyć starań, aby stworzyć poinformowaną i dobrze wykształconą populację w tym zakresie.

  Wykształcanie koniecznych nawyków i przyzwyczajeń związanych z dbaniem o stan środowiska naturalnego a przez to i stan swojego zdrowia należy rozpocząć jak najwcześniej. Dla małych dzieci najlepiej w formie ciekawych zabaw, dla młodzieży w postaci współzawodnictwa sportowego a dla dorosłych w trakcie wypoczynku podczas urlopu. Sea Development realizuje projekty przygotowujące opracowania konkretnych programów adresowanych do wszystkich grup wiekowych np. ”Morze marzeń- morze możliwości”.

  Sea Development swoimi działaniami oddziałuje na wzrost świadomości zdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprzez edukację jak zdrowo pracować, wypoczywać i odżywiać się ułatwimy ludziom znalezienie drogi do przeżycia możliwie pełnego szczęścia, radości i samospełnienia a poprzez ofertę medispa & fit umożliwiamy podjecie konkretnych działan profilaktyki zdrowotnej i odnowy biologicznej.


 • Baltic Plaza Hotel mediSPA&fit **** to hotel stworzony z miłości do przestrzeni i natury. Atrakcyjność Baltic Plaza Hotel mediSPA&fit **** podkreśla położenie w strefie uzdrowiskowej kurortu, na terenie Parku Natura 2000, z dala od zgiełku miasta, z bezpośrednim dostępem do szerokiej plaży.

  Oferta hotelu skierowana jest do:


 • Sea Development traktuje turystykę jako narzędzie wspomagające i sprzyjające regeneracji i rozwojowi gospodarczemu, ale także jako możliwość podnoszenia jakości życia odwiedzających oraz społeczności lokalnych. Projekty inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane przez Sea Development służą realizacji tego celu.


 • Sektor turystyczny oferuje wiele możliwości zatrudnienia osobom ze wszystkich grup wiekowych i o różnych kwalifikacjach. Szczególnie dla młodych ludzi praca w turystyce często stanowi pierwszy kontakt z życiem zawodowym, dając im kompetencje interpersonalne i społeczne bardzo potrzebne w nastawionym na klientów sektorze usług. Coraz częściej turystyka może dodawać wartości zatrudnieniu w innych sektorach poprzez wielorakie zawody oraz dawać nowe możliwości zatrudnienia w dziedzinach związanych ze środowiskiem naturalnym i dziedzictwem kulturowym. Dlatego Sea Development angażuje się w projekty nie tylko zwiększające wiedzę i umiejętności pracowników sektora turystycznego, ale przede wszystkim budujące świadomość i mechanizmy pracy w turystyce z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 • EKOLOGIA


  Sea Development koncentruje się na bardziej racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych jako czynniku mającym największy wpływ na gospodarkę, problemy klimatyczne, odpady i wodę.

  Aby zapobiec wyczerpaniu się, i tak już ograniczonych, zasobów naturalnych, należy wprowadzić zasadnicze zmiany w gospodarce. Dlatego Sea Development działa w kierunku uregulowań prawnych, ale również w kierunku wspierania edukacji społeczeństwa.

  Mając przekonanie, że udział społeczeństwa w ochronie środowiska jest jednym z najważniejszych narzędzi służących tej ochronie, chcemy bardziej zaangażować naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych w sprawy ochrony środowiska poprzez: podkreślenie wartości czystego środowiska, zaprezentowanie piękna przyrody, zachęcanie do poznawania i korzystania z tej wspólnej wartości, ale również poprzez zrozumienie potrzeby ograniczeń z korzystania ze środowiska.

  Działania Sea Development obejmują zarówno plany długoterminowe, jak i stopniowe zmiany – takie jak promowanie produktów i usług przyjaznych dla środowiska, czy inicjowanie badań i innowacji energii odnawialnej. Dla skuteczności wypracowania nowoczesnych rozwiązań w ekoinnowacjach niezbędne jest współdziałanie wielu organizacji: przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych i otoczenia biznesu.

  Projekt - Morze możliwości Bałtycki Klaster sEaNERGIA Promocja eksportu www.seanergia.pl


 • Sea Development rozpoczęło przygotowania do realizacji projektu LIFEecoTURISM w ramach którego zostanie opracowana Strategia Rozwoju Turystyki Zrównoważonej na obszarach NATURA 2000. Jednym z głównych celów jest działanie w kierunku podnoszenia świadomości uczestników ruchu turystycznego w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu (np. w kontekście wyboru środka transportu) oraz wiedzy przedstawicieli przedsiębiorstw turystycznych (hoteli, ośrodków SPA, pensjonatów) w zakresie ekonomicznej i społecznej opłacalności wdrażania rozwiązań zmniejszających emisję CO2 do atmosfery (np. odpowiednie rozwiązania związane z ogrzewaniem budynków, klimatyzacją, korzystaniem z odnawialnych źródeł energii).

  Działania zwiększające świadomość mają być podejmowane zarówno przy wykorzystaniu powstałego w projekcie portalu (zawierać będzie praktyczne informacje o technologiach przyjaznych klimatowi, które mogą być stosowane w przedsiębiorstwach turystycznych), poprzez działania koordynatorów ds. wdrażania Strategii, którzy trafiać będą bezpośrednio do właścicieli lokalnych przedsiębiorstw turystycznych, ale także pośrednio, poprzez nakłanianie turystów do wybierania tych ośrodków turystycznych, stosujących rozwiązania przyjazne klimatowi.

  Projekt - HeRosi organizacji


 • Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego "Bałtycki Klaster sEaNERGIA", utworzonego 25.07.2012 r. na mocy umowy pomiędzy koordynatorem (Sea Development sp. z o.o.)
  a 17 podmiotami, w tym 10 MŚP. Proj. obejmie przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do obsługi procesów ZZL lub kadry zarządzaj. tych przedsiębiorców i dot. wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności ZZL oraz zarządzania przedsiębiorstwem. W proj. wsparcie uzyska 11 przedsiębiorstw z sektora MSP.
  Wsparcia będzie miało charakter szkoleniowy, a zrealizowanych zostanie ponad 500 godzin szkoleniowych.


 • sEaNERGIA to nadbałtyckie powiązanie kooperacyjne dla innowacji ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki uzdrowiskowej.

  Sea Development zainicjowało, powołalo i koordynuje powiązanie kooperacyjne sEaNERGIA na obszarze województw pomorskiego i zachodniopomorskiego w celu rozwoju unikatowej usługi polegającej na innowacjach ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki, w tym turystyki uzdrowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służącym zachowaniu środowiska naturalnego oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Wiecej informacji na stronie WWW.


 • Bałtycki Klaster sEaNERGIA to nadbałtyckie powiązanie kooperacyjne na obszarze województw pomorskiego i zachodniopomorskiego w celu rozwoju nowoczesnych usług polegających na innowacjach ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki, w tym turystyki uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służącym zachowaniu środowiska naturalnego oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W pierwszej kolejności klaster skupi się na procesie integracji oraz dopasowania istniejących technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz innych nowoczesnych rozwiązań ekoenergetycznych w celu wypracowania modelu obiektu oferującego usługę turystyki aktywnej przez cały rok.

  Konieczność realizacji takich działań wynika zarówno z potrzeb rozwoju gospodarczego województw nadbałtyckich, których gospodarka opiera się na turystyce, a problem jej sezonowości zmniejsza efektywność ekonomiczną, jak i konieczności zmniejszenia emisji CO2 i wspierania produkcji energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

  Klaster skupia przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i uczelnie oraz gospodarcze i społeczne organizacje pozarządowe działające w obszarze OZE.

  Ważnym partnerem we współpracy z klastrem są jednostki samorządu terytorialnego, które najlepiej znają potrzeby swojego regionu oraz możliwości budowania regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjnych rozwiązaniach. Stały Patronat nad „Bałtyckim klastrem sEaNERGIA” sprawuje Prezydent Miasta Kołobrzeg - Janusz Gromek. Nie tylko dlatego, że siedziba klastra jest w Kołobrzegu, ale przede wszystkim ze względu na aktywną politykę rozwoju miasta Kołobrzeg prowadzoną przez Prezydenta i wszystkie służby Urzędu Miasta - politykę wspierania przedsiębiorczości opartej na innowacjach, nowoczesnych procesach i technologiach. Bez takiego wsparcia żadna inicjatywa społeczno-gospodarcza nie mogłaby zostać urzeczywistniona. Dlatego w programie „Kierunki i Założenia Polityki Klastrowej w Polsce do 2020” tak ważne miejsce przypisano samorządom terytorialnym. Przygotowane rekomendacje dla przyszłej polityki klastrowej bazują na założeniach przyjętych w dokumentach rządowych, takich jak raport Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego czy Krajowy Program Reform Europa 2020. W dokumentach tych wskazuje się między innymi na potrzebę wpierania biegunów rozwojowych w celu przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki oraz potrzebę wspomagania rozwoju gospodarczego opartego na specjalizacjach regionalnych i lokalnych, szczególnie w ramach inicjatyw klastrowych.

  Wiele innych miast i gmin oraz powiatów z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego podpisuje w dniu 15.12.2012 porozumienie o współpracy z klastrem „sEaNERGIA” między innymi: Urzędy Miast w Gryficach, w Karlinie, w Lęborku, w Malborku, w Słupsku, w Stargardzie Szczecińskim, a także Powiat Kołobrzeg i Lębork. Świadczy to o rozumieniu roli klastrów w rozwoju regionalnym i nowoczesnym stylu sprawowania władzy terytorialnej.

  Ważną rolę w upowszechnianiu innowacyjnych inicjatyw odgrywają media, które na rynku regionalnym są najlepszym nośnikiem i źródłem transferu wiedzy. Dlatego klaster sEaNERGIA zaprasza całe środowisko mediów do współpracy w ramach tej inicjatywy, a całe środowisko społeczno-gospodarcze regionu - do wsparcia i koleżeńskiego kibicowania.


 • Podstawy projektu:

  U podstaw projektu legły dwa głównie czynniki:

  1. Ekoturystyka jako jedna z największych możliwości rozwojowych województwa zachodniopomorskiego (według „Strategii rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015r.”) ;

  2. Brak oferty ekologicznej w hotelach i innych obiektach noclegowych regionu (według: desk research,VIII.11, badania banchmarkingu 56 miejsc zbiorowego zakwaterowania, Horwath HTL).

  Cele projektu:

  1. Przeszkolenie kadr Baltic Plaza hotel mediSPA&fit w zakresie organizacji i realizacji turystyki ekologicznej;

  2. Wzbogacenie oferty hotelu o profesjonalnie przygotowany i obsługiwany program ekoturystyki dla turystów odwiedzających województwo zachodniopomorskie oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w regionie;

  Czas i miejsce realizacji projektu:

  Projekt „Morze możliwości - morze marzeń” realizowany jest w Baltic Plaza hotel mediSPA&fit w Kołobrzegu, ul. Plażowa 1 w terminie: 09.2012 – 11.2013r.

  O projekcie:

  Realizacja projektu „Morze możliwości - morze marzeń” zakłada przeprowadzenie dwóch rozbudowanych cyklów szkoleń:

  1. „Działalność turystyczna jako mechanizm kształtowania nowych postaw i zachowań turystów”;

  2. „Działalność turystyczna w kontekście społecznego i gospodarczego potencjału województwa zachodniopomorskiego”;

  Grupa docelowa:

  Projekt „Morze możliwości - morze marzeń” realizowany jest na rzecz pracowników zatrudnionych w Baltic Plaza hotel mediSPA&fit.

  Kontakt:

  Anna Firlej – koordynator projektu

  Baltic Plaza hotel mediSPA&fit

  78-100 Kołobrzeg, ul. Plażowa 1

  Tel. 94 713 56 00, faks 94 713 56 02

  Tel. kom. 607 298 500

  a.firlej@balticplaza.eu

  Urszula Solarczyk – ekspertka ds. Organizacji

  balic plaza hotel medi SPA & fit

  78-100 Kołobrzeg, ul. Plażowa 1

  Tel. 94 713 56 03, faks 94 713 56 02

  Tel. kom. 663 027 714

  u.solarczyk@balticplaza.eu


 • Portable, Exhaustive, Reliable, Flexible and Optimized appRoach to Monitoring
  and Evaluation of building eneRgy performance

  Portatywne, wszechstronne, niezawodne, elastyczne i zoptymalizowane podejście do monitorowania i ewaluacji charakterystyki energetycznej budynków.


  Czas trwania: wrzesień 2013 – sierpień 2017

  PERFORMER to innowacyjny i kompleksowy projekt, którego głównym celem jest poprawa zarządzania energią w budynkach i zagwarantowanie określonej wydajności energetycznej budynków. Przedsięwzięcie realizowane jest przez konsorcjum 14 Partnerów z 4 krajów europejskich (Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Polska), a jego budżet współfinansowany jest przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z 7 Programu Ramowego.


  Faktyczne zużycie energii przez budynek jest rezultatem tego, jak zachowuje się on w ciągu całego cyklu życia poczynając od etapu projektu, a kończąc na jego likwidacji. Wydajność energetyczna budynku określona w fazie projektu w praktyce różni się znacznie od tej faktycznie osiąganej. W ramach projektu PERFORMER przeanalizowane zostaną wszystkie czynniki mające wpływ na pogorszenie wydajności energetycznej budynku (zarówno techniczne, jak i związane z zarządzaniem budynkiem oraz zachowaniem jego użytkowników). W wyniku przeprowadzonych analiz powstanie kompleksowa metodologia monitoringu zużycia energii w budynku, która opierając się na odpowiednich wskaźnikach wydajności, modelach przepływu informacji, narzędziach do symulacji, pomoże osiągnąć określone cele wydajności energetycznej. Aspekty symulacji i monitoringu w projekcie będą się opierać o infrastrukturę ICT.


  Holistyczna metodologia monitoringu energii w budynku będzie przetestowana i zweryfikowana w kontekście czterech budynków demonstracyjnych znajdujących się we Francji, Walii (UK), Hiszpanii i Polsce. Dzięki przeprowadzonemu pilotażowi wyniki projektu będą miały większą szanse na zastosowanie w krajach całej Unii Europejskiej. Spółka SEA DEVELOPMENT sp. z o.o. , partner projektu, zarządza budynkiem demonstracyjnym - Hotelem Baltic Plaza, Kołobrzeg. Budynek został wyposażony w aparaturę pomiarową a wyniki pomiarów stanowią istotny wkład w realizację projektu. Na budynku zarządzanym przez Spółkę SEA DEVELOPMENT sp. z o.o. testowane będą również rozwiązania wypracowane w trakcie realizacji projeku.

  http://performer-project.eu/

  Konsorcjum projektu:
  UTILITY PARTNERSHIP LIMITED (UPL), Wielka Brytania
  CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB), Francja
  COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), Francja
  CARDIFF UNIVERSITY, Wielka Brytania
  BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT LTD (BRE), Wielka Brytania
  DRAGADOS SA, Hiszpania
  EUROCONSULT SA, Hiszpania
  GDF SUEZ, Francja
  SAINT-GOBAIN RECHERCHE S.A. (SG), Francja
  ASM-CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP. Z O O (ASM), Polska
  SIGMA ORIONIS SA (SIGMA), Francja
  COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF (CARDIFF CO), Wielka Brytania
  ANIMUA SA, Hiszpania
  SEA DEVELOPMENT SP Z.O.O. (SEAD), Polska

 • Zapytania ofertowe


 • nasz adres

  informacje kontaktowe

  SEA Development Sp. z o.o.

  ul. Grunwaldzka 5

  99-300 Kutno

  Telefon:(024) 355-92-00
  FAX:(024) 355-77-01
  E-mail: sekretariat@sea-development.pl

 • Rest&Learn


  Spółka realizuje projekt „Rest and learn”, nr projektu POPW.01.03.02-28-0005/20, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

  Projekt realizuje konsorcjum w składzie:

  • Avista Consulting and Management Sp. z o.o. z Warszawy
  • Sea Development Sp. z o.o. z Kutna
  • ILC International Language Centre Poland Sp. z o.o. z. Warszawy
  • Unitedsky Sp. z o.o. z Warszawy

  Celem projektu jest stworzenie, poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialno-prawne oraz inne działania wspólne, a także wdrożenie w miejscowości Ogonki w województwie warmińsko-mazurskim, na obszarze wiejskim, w okresie do 31.12.2021 r. 1 innowacyjnego, pakietowego i opartego na rozproszonej strukturze partnerów produktu sieciowego turystyki prozdrowotnej i kształcenia ustawicznego pn. "Rest and Learn", bazującego na współpracy 4 przedsiębiorców pochodzących z sektora MŚP, z branży hotelarsko-gastronomicznej i edukacyjnej, którzy świadczyć będą usługi wchodzące w skład pakietu produktu, a przez to utworzenie min. 45 nowych miejsc pracy i osiągnięcie poziomu sprzedaży nowego produktu u konsorcjantów narastająco na poziomie min. 8447 pakietów pobytowo-szkoleniowych w okresie do 31.12.2024 r., co wpłynie na zwiększenie ich konkurencyjności.

  Wartość dofinansowania: 26 378 292,96 zł